Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Hallitus

Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Forssan seudun Reuma-Tules ry.                                                                

2 § Tarkoitus

Yhdistys

- työskentelee reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemiseksi ja tervey­den edistämiseksi

- edistää ja kehittää reumasairaiden ja muiden  tuki- ja liikuntaelinsairaiden sosiaaliturvaa, hoitoa, kuntoutusta, muita palveluja ja elinoloja

- kehittää liikuntakasvatusta sekä liikunta- ja urheilutoimintaa reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemiseksi ja tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntouttamiseksi

- toimii alueensa reumasairaiden ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden tukena ja yhdyselimenä sekä valvoo heidän yhteiskunnallisia etujaan ja oikeuksiaan

- pyrkii saamaan mahdollisimman laajat kansalaispiirit osallistumaan reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien vastustamistyöhön sekä

- edistää reumasairaiden ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairaiden itsenäisen toiminnan sekä tasavertaisen työnteon ja osallistumisen edellytyksiä.

                  

3 § Toimintamuodot

                   - Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys Suomen Reumaliitto ry:n                       jäsenyhdistyksenä

- järjestää tiedotus- ja koulutustilaisuuksia sekä välittää reumasairauksia ja muita tuki- ja liikun­taelinsairauksia koskevaa kirjallisuutta ja muuta aineistoa

- järjestää kuntoutus-, hoito- ja virkistyspalveluja reumasairaille ja muille tuki- ja liikuntaelinsairaille

- järjestää liikunta- ja urheilutoimintaa

- kehittää yhteistyötä alueensa viranomaisiin, yhteisöihin ja säätiöi­hin

- avustaa ja tukee Suomen Reumaliiton pyrkimyksiä reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikunta­elinsairauksien vastustamiseksi sekä reumasairaiden ja muiden  tuki- ja liikuntaelinsairaiden elin­olojen kehittämiseksi.

 

4 § Taloudellinen toiminta

Yhdistys voi toimintansa rahoittamiseksi jäsentensä suorittamien jäsenmaksujen lisäksi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testa­mentteja.

Asianomaisen luvan saatuaan yhdistys voi järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa toimintaansa liittyvää kustannustoimintaa sekä järjestää koulutusta ja kursseja.

 

5 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen. Kannattajajäseneksi voi liittyä oikeuskel­poinen yhteisö sekä yksityinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Varsinaisen jäsenen ja kannattajajäsenen hyväksyy yhdistyk­sen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua henkilön, joka on erikoisesti ansioitunut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttami­sessa.

 

6 § Jäsenmaksut

Varsinaisen jäsenen on vuosittain suoritettava yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Kannattajajäsenille yhdistyksen syyskokous määrää jäsenmaksun, joka voi olla erisuuruinen yhteisöille ja yksityisille henkilöille. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

 

7 § Jäsenen eroaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslaissa määrä­tyllä tavalla. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain mukaisilla perusteilla. Erotettu jäsen voi vedota hallituksen päätöksestä yhdistyksen seuraavaan kokoukseen tekemällä hallitukselle kirjallisen vetoomuksen­ kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tiedoksisaamisesta.

                   Eroavan jäsenen on suoritettava erääntyneet jäsenmaksunsa.

 

8 § Toimielimet

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen lakimääräisenä edustajana toimii hallitus.

 

9 § Yhdistyksen kokoukset

                  Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen   

                  kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai

                  muun teknisen apuvälineen avulla kokousten aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräinen kokous. Kevätkokous pidetään kunakin vuonna helmi-huhtikuun aikana ja syyskokous vastaavasti marras-joulukuun aikana hallituksen määränä päivänä. Ylimääräi­nen kokous pidetään, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai mikäli hallitus katsoo sellaisen tarpeelliseksi tai, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenenyhden (30) vuorokauden ­­kuluessa vaatimuksen esittämisestä lukien.

                  Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän                   (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen                    syyskokouksen määräämässä sanomalehdessä tai sähköpostilla.

                  Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

                  Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Äänestys                   yhdistyksen kokouksessa on avoin, ellei vaalissa vaadita suljettua äänestystä                   tai ellei muissa asioissa vähintään yksi viidesosa (1/5) kokouksessa                   läsnäolevista äänivaltaisis­ta jäsenistä vaadi suljettua äänestystä. Yhdistyksen                   kokouksessa tulee asiakysymyksissä päätökseksi se mielipide, joka on saanut                   taakseen yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät                   äänet saaneet. Milloin valittavana on vain yksi henkilö, valintaan tarvitaan                   kuitenkin yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkai­see                   kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

                  Aloitteita yhdistyksen kokoukselle ovat oikeutettuja tekemään yhdistyksen                   jäsenet ja Suomen Reumaliiton hallitus. Kevätkokouk­sessa käsitel­täväksi                   haluttava aloite on jätettävä hallituk­selle tammikuun loppuun mennessä ja                   syyskokouksessa käsiteltäväksi haluttava aloite vastaavasti syyskuun loppuun                   mennessä.     

 

10 § Syyskokous

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

                  1. Yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämä                       muu henkilö avaa kokouksen

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat, ääntenlaskijat ja muut kokouksen toimihenkilöt

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenteri­vuodeksi

6. Määrätään seuraavalta kalenterivuodelta perittävien jäsenmaksujen suuruus

7. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi

8. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi

9. Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.                        

10. Valitaan yksi (1) tilintarkastaja/yksi (1) toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja/toiminnantarkastaja

11. Päätetään kokouskutsujen julkaisemistavasta

12. Päätetään muista kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista huomioon ottaen yhdistyslain määräykset.

 

11 § Kevätkokous

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1. Yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen määräämä muu henkilö avaa kokouksen.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat, ääntenlaskijat ja muut kokouksen toimihenkilöt.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuo­delta.

6. Käsitellään yhdistyksen tilinpäätös ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto edelliseltä kalenterivuodelta ja päätetään tilinpäätöksen vahvistami­sesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7. Valitaan tarvittaessa yhdistyksen edustaja tai edustajat Suomen Reumaliiton sääntömääräiseen tai ylimääräiseen edustajakokoukseen

8. Päätetään muista kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyistä asioista huomioon ottaen yhdistyslain määräykset.                                      

12 § Ylimääräinen kokous

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joita varten se on kutsuttu kokoouksen.

 

13 § Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä kahdeksi kalenterivuodeksi valitut vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä, joiden kutsumisjärjestyksen syyskokous määrää. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa vähintään puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajaksi voi sama henkilö tulla valituksi enintään kolme (3) kaksivuotistoimikautta peräkkäin.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus nimeää keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia tai jaostoja, joille se tarvittaessa vahvistaa toimintaohjeen.

                  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä tai esteellisenä                   ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Hallitus on kutsuttava                   koolle myös, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on                   päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai                   varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Päätöksenteossa sovelletaan,                   mitä näiden sääntöjen 9 § 5 momentissa on määrätty.

 

14 § Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja ja varapu­heenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoi­tajan kanssa.

 

 15 § Tilikausi ja toiminnantarkastus/tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen hallituksen on annettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja vuosikertomus toiminnantarkastajalle/tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan/tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

                                                                                                                16 § Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos kokouskutsussa on asiasta mainittu ja edellyttäen, että muutosehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

 

17 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joista jälkimmäinen pidetään aikaisintaan kolmekymmentä (30) vuorokautta edellisen jälkeen. Päätös yhdistyksen purkamisesta tulee hyväksytyksi vain, jos sitä kummassakin kokouksessa on kannattanut vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. ­Yhdistyksen purkautuessa tai sen tultua lakkautetuksi luovutetaan sen varat Suomen Reumaliitto ry:lle.

 

18 §

                   Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Forssan seudun Reuma-Tules ry. p. 040 192 9800 s.posti forssanseudun.reumatules@gmail.com
©2018 Forssan seudun Reuma-Tules ry. - suntuubi.com